Enkäten ingick i förberedelserna för projektet WeCircle – cirkulär ekonomi för hållbar tillväxt. Syftet var att kartlägga de deltagande företagens utgångsläge, utsikter och motivation samt deras behov med koppling till hållbar utveckling. Svaren utnyttjades i planeringen av projektets konkreta åtgärder för att dessa så väl som möjligt skulle motsvara målgruppens behov. Enkäten genomfördes i augusti 2023.

Hållbar utveckling definierades i enkäten så här: ”För ett företag betyder cirkulär ekonomi och hållbar utveckling att både beslut och praktik syftar till en mer hållbar affärsverksamhet som beaktar miljön, samhället och de människor som omger företaget.”

Enkäten skulle bland annat kartlägga vilka hållbarhetskrav kunder och intressentgrupper ställer på företagen, hur företagen ser på branschens hållbarhetsutveckling och på sin egen situation samt vilka kompetensbehov företagen har i fråga om hållbar utveckling och miljöansvar.

Kunderna vill veta mer om ansvarstagandet

Av målgruppsföretagen hade 82 procent fått önskemål eller frågor från kunder eller intressentgrupper om hur företaget bär sitt miljöansvar. Mer än 70 procent av företagen hade fått frågor om koldioxidavtrycket eller om kalkyleringen av avtrycket. Tredje flest (55 procent av respondenterna) hade fått frågor om företagets planer för hållbar utveckling (t.ex. koldioxidvägkarta, plan för utsläppsminskning eller motsvarande). Företagen hade ställts inför bland annat dessa frågor:

 • ”Vilka metoder använder ni för att minska era utsläpp?
 • Stora koncernkunder kräver rapporter, reduceringsplaner, till och med kalkylerna för koldioxidavtrycket.
 • För offentliga projekt krävs utsläppsklassificering av maskiner och apparatur, rapportering av avfallsåtervinning.
 • Vid offentlig upphandling efterlyses hållbarhet, miljöansvar och återvinningsbarhet samt relevant certifiering och rapportering.
 • Man vill ha produkter tillverkade av återvunnet material.
 • Man frågar om produkten är återvinningsbar, om miljö-/kvalitetscertifikat och om företagets egen strategi och aktivitet i miljöfrågor.”

Växande krav på hållbar utveckling

Företagen räknar med att kraven på hållbar utveckling kommer att skärpas kännbart under de närmaste åren. Utvecklingen i den egna branschen bedömer företagen så här:

 • ”För vår del har kundernas krav lett till att vi har tagit stora steg framåt.
 • Byggbranschen anpassar sig så småningom till situationen men den offentliga sektorn skärper sina krav snabbare än andra aktörer.
 • Inom beklädnadsbranschen pågår en ofantlig boom i produktionen av plagg som uppfyller kraven på hållbar utveckling.
 • Den industriella sektorn och järnhandeln förändras långsamt.”

Svaren avspeglar trycket för förändring men också att det går långsamt. Krav ställs men i fråga om miljöansvar är mycket fortfarande på hälft.
Vad företagets egen hållbara utveckling anbelangar hade samtliga respondenter förändring på gång. Större delen av de företag som svarade ansåg sig höra till branschens medelmåttor i fråga om förändring medan 27 procent av respondenterna trodde sig höra till den egna branschens pionjärer i fråga om hållbar utveckling.

Förändringen drivs av kunderna och en vilja att utmärka sig

Enkäten visar att det är i synnerhet kundernas ändrade behov och förväntningar som främjar utveckling av företagets affärsverksamhet i hållbar riktning – och viljan att utmärka sig som ansvarstagande aktör. Så småningom dyker hållbar utveckling upp också på de små och medelstora företagens (SME-företag) strategibord. Av respondenterna uppgav 64 procent att miljöansvar ingår i företagets strategi eller åtminstone i delar av det företaget gör.
Betydelsen av miljöansvar är alltså erkänd. Samtidigt upplevde företagen ett behov av mer kompetens på olika delområden av detta ansvarsfält. Koldioxidavtryck måste kalkyleras och kompetenshöjning på den punkten särskiljer sig bland svaren som det enskilt starkaste önskemålet. Andra behov som kan träder fram beskrivs så här:

 • ”Vi behöver kunskaper och färdigheter för att hållbart bedriva en lönsam affärsverksamhet som ger konkurrensfördel.
 • Vi behöver mer information om hur vi i praktiken kan främja en hållbar utveckling.
 • Det finns ett tydligt behov av extern kvalitetsrevision och eventuellt av certifiering för vår verksamhet, våra produkter och våra produktionsanläggningar.
 • Veta i vilken riktning lagstiftningen utvecklas. Hitta rätta kanaler till bl.a. förnybara alternativ.
 • Det behövs en miljöansvarsstrategi och en plan för hållbar utveckling, mer information om nedbrytbar plast och återvinningsbara råvaror.
 • Konkret rådgivning, handledning och stöd för hur en plan för hållbar utveckling / cirkulär ekonomi genomförs och för dokumentation och ansökan om kvalitetscertifiering.”

Projektet kan ge företag stöd i rätt tid

Av enkäten framgår att Posintras och yrkeshögskolan Laureas gemensamma projekt WeCircle kommer i rätt tid med tanke på deltagarnas behov. SME-företagen vill öka sin förståelse av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi samt utveckla sin förmåga att göra hållbarhet till en bestående konkurrensfördel för företaget. Kunderna är för närvarande mycket intresserade av företagets koldioxidavtryck och av hur företaget bär sitt miljöansvar. Trycket ökar från såväl kunder som marknad vilket är ett incitament för att agera med framförhållning och aktivt sätta sig in i saken.