Hiilijalanjälki


Miksi pk-yrityksen kannattaa laskea hiilijalanjälki?

Yrityksen kannattaa laskea hiilijalanjälki useista syistä. Yhä useammalle pk-yritykselle toiminnan ilmastovaikutusten laskeminen ja päästövähennyssuunnitelmien kytkeminen osaksi yrityksen muuta johtamisjärjestelmää on väistämätöntä, jotta ne pärjäävät kovassa kilpailussa, saavuttavat kustannussäästöjä, vastaavat asiakkaiden lisäksi lainsäädännön ja sertifikaattien asettamiin vaatimuksiin, saavat rahoitusta sekä kykenevät ylläpitämään ja kehittämään kilpailuetuaan.
Yritysvastuullisuus on siis noussut yrityksen johdon suorituskyvyn mittariksi taloudellisen, perinteisemmän menestyksen rinnalle. Samalla on tunnistettu, että vastuullisuus eri osa-alueineen on väylä yrityksen tulevaisuuteen.

Mitä hiilijalanjälki mittaa?

Hiilijalanjälki mittaa yrityksen toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta. Se auttaa kiinnittämään huomion merkityksellisiin asioihin ja kohdistamaan päästövähennystoimenpiteet tehokkaasti.
Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä syntyy tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana. Laskennassa kaikki ilmastopäästöt muunnetaan kasvihuonekaasuvaikutustaan vastaavaksi hiilidioksidimääräksi ja tulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv), joka on kasvihuonekaasupäästöjen yleisesti käytössä oleva yhteismitta. Laskenta tuottaa tietoa siitä, miten paljon ja missä toiminnoissa yrityksessä syntyy päästöjä.
Hiilijalanjäljen laskentaa varten on erilaisia laskureita ja standardeja. Suomessa yleisimmin käytettyjä ovat GHG-protokolla ja ISO-standardi.

Miten hiilijalanjälkeä voi mitata?

Jotta yrityksen ympäristökuormituksen negatiivisia vaikutuksia voidaan alkaa vähentämään tehokkaalla tavalla, on ensin kerättävä dataa, johon päästövähennystavoitteet pohjaavat.
GHG-protokollan mukaista hiilijalanjäljenlaskentaa voidaan suorittaa kolmella eri tasolla, jotka ovat:

  • Taso 1 (scope 1): Laskentaan sisältyvät vain yrityksen suorat, itseaiheutetut päästöt.
    Kuten oma energiantuotanto, kiinteistöt ja ajoneuvot.
  • Taso 2 (scope 2): Laskentaan sisältyy myös epäsuoria päästöjä, kuten ostetun energian (sähkö, lämmitys, jäähdytys, höyry) tuotannossa syntyvät päätöt.
  • Taso 3 (scope 3): Laskentaan sisältyvät kaikki toiminnasta aiheutuvat arvoketjun epäsuorat päätöt. Näitä ovat mm. koko hankintaketjun tuottamat päästöt sekä valmiiden tuotteiden koko elinkaaren aikaiset päästöt. Nämä päästöt syntyvät siis toisten organisaatioiden omistamista lähteistä. Tasossa 3 on kaikkiaan 15 eri kategoriaa. Yritys voi valita näistä itselleen keskeisimmät kategoriat ja selvittää päästölaskennassa niiden päästöt.

Katso myös linkit!

Hiilijalanjäljen laskemiseen ja sen tueksi on saatavilla runsaasti tietoa eri lähteistä kuten laskentaa tarjoavien palveluntarjoajien sivuilta. Alla muutamia lähteitä: