Loppukeväästä 2023 käynnistynyt WeCircle-hanke keskittyy pienten ja keskisuurten (pk-) yritysten kiertotalousosaamisen kasvattamiseen ja yritysten tukemiseen niiden muutosmatkalla. Kiertotalous on erittäin laaja ja kompleksinen aihe, johon liittyy valtavasti erilaisia asioita. Keskeisiä asioita ovat arvo, arvonluonti ja arvoverkostojen tunnistaminen, ja näihin puolestaan liittyvät niin taloudellinen, ekologinen kuin sosiaalinen ulottuvuus. Tämän kompleksisen aiheen avuksi lähdettiin hankkeessa etsimään sopivaa työkalua, jota voisimme käyttää yritysten apuna toimiessa. Hanketiimin tueksi saatiin arvonluonnon käsitettä laajasti tutkinut taho: Cambridgen yliopisto ja heiltä saatiin kouluttaja tukemaan WeCircle-tiimin mahdollisuuksia tukea yrityksiä arvonluonnin parissa.

Miksi arvon käsite on tärkeä kiertotaloudessa

Arvonluomisesta on tullut keskeinen käsite kiertotalouden toteutuksessa (Tapaninaho & Heikkinen 2021). Usein aihetta on kuitenkin lähestytty kovin kapea-alaisesti. Tapaninaho ja Heikkinen (2021, 2728–2729) tuovat esiin tunnistetut puutteet arvonluonnin tutkimuksessa: sidosryhmien puutteen sekä kiertotalouden systeemisyyden huomioimisen. Myös Aarikka-Stenroos ym. (2021, 3) nostavat esiin arvon käsitteen kiertotaloudessa:

”Kiertotalous vaatii ajattelun ja asenteiden muutosta siitä, mikä koetaan arvokkaaksi. Kiertotalouden arvonmuodostus on usean osatekijän kokonaisuus, jossa talouden lisäksi ympäristö- ja sosiaaliset arvot korostuvat.”

Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että meidän tulee pohtia ja ymmärtää mikä on arvokasta elämässä. Se mitä työelämässä teemme on myös osa elämää ja siksi sillä on merkitystä mitä työksemme teemme. Kiertotalous on paremman elämän ja paremman maailman rakentamista, mutta ilman arvon käsitteen pohdintaa ja ymmärrystä on vaikea hahmottaa mitä on järkevää tehdä. Tätä prosessia pitää siis yritysmaailmankin harjoittaa.

Cambridge Value Mapping Tool yritysten tueksi

Cambridgen yliopistossa on kehitetty pitkän tutkimuksen tuloksena Cambridge Value Mapping Tool-työkalu. Siinä työpajojen kautta autetaan yrityksiä sisällyttämään kestävyys oman liiketoimintamallin ytimeen (Bocken, Short, Rana & Evans 2013). Työkalun kehittäjät havahtuivat siihen, että vaikka kestävyys liiketoimintamalleissa oli tullut tutkimuksissa keskiöön, ei asian edistämiseen löytynyt työkaluja (Bocken ym. 2013, 482). Cambridge Value Mapping -työkalu tukee iteratiivista prosessia kestävien arvonluontimahdollisuuksien analysoimiseksi monen sidosryhmän näkökulmasta. Työkalua ja fasilitointiprosessia voidaan käyttää rakentavasti erillisenä työkaluna auttamaan yrityksiä ja niiden sidosryhmiä arvon muotojen tutkimisessa ja ideoiden luomisessa siitä, missä ja miten arvolupaus voidaan muuttaa. (Bocken ym. 2013, 296.)

WeCircle-hanke pääsee tietojemme mukaan ensimmäisenä Suomessa käyttämään Cambridge Value Mapping Tool-työkalua teollisten pk-yritysten kanssa. Saimme työkalun käyttöön koulutuksen, jossa keskityttiin hanketiimin osaamisen vahvistamiseen hyvin käytännönläheisellä tavalla. Ensimmäisenä koulutuspäivänä saatiin perusteet ja päästiin näkemään kouluttajan, kaupallinen johtaja Ian Bamfordin, pitämä työpajan toteutus. Seuraavana päivänä koulutukseen osallistuneet pääsivät käytännössä harjoittelemaan business casejen avulla työpajan pitämistä. Koulutus luotti kertauksen voimaan, mikä oli hyvä lähestymistapa saada aikaan pysyvää oppimista. Oli myös hyödyllistä itse päästä kokemaan yrityksen rooli osallistujana.

Käytännön toteutukseen

WeCircle-hankkeessa hyödynnetään Cambridge Value Mapping Tool -työpajan oppeja kohderyhmällemme Porvoossa. Aloitamme työpajat yritysten kanssa keväällä 2024 ja tulemme tarkastelemaan arvon käsitettä hankkeessa laajemminkin. Myös muut hankkeessa tuotettavat yrityksille suunnatut sisällöt tukevat omalta osaltaan myös arvonluonnin näkökulmasta kestävyyttä ja kiertotalouteen siirtymistä. Työkalun käyttäminen toimii myös oppimiskokemuksena hankkeen ja organisaatiomme näkökulmasta, kun testaamme ja keräämme kokemuksia ja oppeja teollisten pk-yritysten kanssa toimimisesta.

Teksti on julkaistu Laurea Journalissa 11.10.2023.

Lähteet:

  • Aarikka-Stenroos, L. Hakala, H., Harala, L., Harlin, A., Hämäläinen, S., Kauppi, S., Lehtimäki, H., Lundström, M. Malho, M., Miettinen, M., Ritschkoff A-C., Sundqvist-Andberg, H. Yli-Kauhaluoma, J. 2021. Kiertotalouden askeleet kestävään arvonluontiin. Strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman politiikkasuositus. Viitattu 9.10.2023.
  • Bocken, N.M.P, Short, S., Rana, P., Evans, S. 2013. A value mapping tool for sustainable business modelling. Corporate Governance, Vol. 13 Iss: 5, pp.482 – 497.
  • Tapaninaho, R. & Heikkinen, A. 2022. Value creation in circular economy business for sustainability: A stakeholder relationship perspective. Business Strategy and the Environment 31(8), pp. 2728-2740.